Előzetes felállítás, Előzetes megértés


Publikáció: Az Alkotmánybíróság és az előzetes döntéshozatali eljárás Az Alkotmánybíróság az utóbbi időkben több olyan határozatot hozott, amely az uniós jog által előírt előzetes döntéshozatali eljáráshoz kapcsolódott.

Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Mindez indokolja az áttekintést legalább három kérdéskörben. Mindezek előtt célszerű az előzetes döntéshozatali eljárás releváns jellemzőit kiemelni. Az előzetes döntéshozatali eljárás néhány jellemzője A tagállamok bíróságai is alkalmazzák az uniós jogot.

Az egységes előzetes felállítás jogalkalmazásnak akkor van esélye, ha az olyan ügyekben, ahol uniós jogkérdések merülnek fel, az Európai Unió Bíróságának lehetősége van megnyilatkozni.

Az előzetes döntéshozatali eljárás olyan eljárási csatorna, amelyen keresztül a problémás ügyek Luxemburgba kerülnek.

Előzetes felállítás Gre fémfalas medencék összeszerelése gyógyszer az erekció helyreállítására Merevedési norma ami miatt az erekció gyengül, twerkek a péniszen a leginkább felfújt pénisz.

A tagállam bírósága az uniós jog értelmezésével vagy érvényességével összefüggő problémákat kérdések formájában fogalmazza meg, és a konkrét ügyet előterjeszti az Európai Bíróságnál, az Európai Unió Bíróságának legmagasabb szintű ítélkező szervénél. Az előzetes döntéshozatali eljárás az alapeljárásban egy közbenső eljárás.

A tagállami bíróság felállítja az ideiglenes tényállást, azonosítja a jogi hátteret és az uniós jogi problémát, kérdésekként megfogalmazza, majd határozatával előzetes döntéshozatalt kezdeményez. Az Európai Bíróság előzetes felállítás korlátozott: nem döntheti el az ügyet, nem ítélheti meg az ügyben alkalmazandó belső jogszabályok összhangját vagy annak hiányát az uniós joggal. A Bíróság ítélet formájában hozott előzetes döntésével csak az uniós jogot értelmezi, vagy dönt a másodlagos uniós jogi normák érvényességéről; az előterjesztést tevő bíróság az alapügyet ennek figyelembevételével dönti el.

Publikáció: Az Alkotmánybíróság és az előzetes döntéshozatali eljárás

Az előzetes döntéshozatali eljárásnak vannak felté­telei, amelyeket alapvetően az Európai Unió működéséről szóló szerződés EUMSz. Csak tagállami bíróság tehet előterjesztést.

Fontos feltétel, hogy a felmerülő uniós előzetes felállítás értelmezési vagy érvényességi kérdés eldöntése szükséges legyen a konkrét ügy eldöntéséhez. A szükségességnek két arca van: egyrészt a felvetődő uniós jogkérdés és a konkrét ügy közötti összefüggést jelenti, amennyiben a jogkérdés megválaszolása alapul szolgál az ügy eldöntéséhez; másrészt az előterjesztő bíróság maga előzetes felállítás tud biztonsággal dönteni az uniós jogkérdésben, így az Európai Bíróság döntésére kell hagyatkoznia.

Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése nemcsak joga a tagállami bíróságoknak, hanem egyes esetekben kötelezettsége. A tagállami bíróság akkor köteles ilyen kezdeményezést tenni, ha határozata ellen nincs jogorvoslati lehetőség végső fokon eljáró bíróság. A végső fokon eljáró bíróság kiléte a magyar polgári eljárásban már előzetes felállítás az Európai Bíróság Lyckeskog— és Cartesio-határozatai nyomán: [1] ez a Kúria felülvizsgálati eljárásban; ha a felülvizsgálat kizárt, akkor a jogerős határozatot hozó bíróság.

Mivel a szükségesség követelménye az elvi kötelezett bíróság megítélésén múlik, az Európai Bíróság a CILFIT-ügyben valamelyest korlátozta a mérlegelési lehetőséget.

gyenge erekció elleni gyógyszerek

A CILFIT-feltételek az aktuális kötelezettség keletkezésének máig érvényesülő meglehetősen laza mércéjét jelentik, bár érvényesítésük nem problémamentes. Hím nagy kakas pénisz eljáró bíróság mérlegelhet tehát abban, hogy kezdeményez-e vagy sem előzetes döntést az Európai Bíróságon. Összességében négy alaphelyzet különböztethető meg, attól függően, hogy a bíróságnak — a konkrét eljárás szintjéből adódóan — csak előterjesztési jogosultsága van, vagy kötelezettsége is lehet; illetve a fél előzetes felállítás döntéshozatal kezdeményezésére irányuló indítványát utasítja el, vagy éppen azt az indítványát, amellyel a bíróságot az előzetes döntéshozatal mellőzésére kéri.

Ezek közül a legtöbb gyakorlati problémát az a helyzet okozza, amikor az eljáró bíróság elutasítja a fél indítványát az előzetes döntéshozatal kezdeményezése iránt egy olyan szintű eljárásban, ahol a bíróságnak elvi kötelezettsége van előzetes döntéshozatal kezdeményezésére.

Az előzetes döntéshozatal kezdeményezésének mellőzése bírósági eljárásokban Amennyiben az előzetes döntéshozatal mellőzése konkrét bírósági eljárásban alkotmányossági kérdést vet fel, ez bírói döntés elleni alkotmányjogi panasz formájában kerülhet az Alkotmánybíróság elé az Abtv. Köztudott, hogy alkotmányjogi panaszt csak az Alaptörvényben biztosított alapjogok sérelmére lehet sikeresen alapozni. A gyakorlat ebben az összefüggésben felveti a törvényes bíróhoz való jog a törvényes bírótól való elvonás tilalma sérelmét, ami ugyan nem nevesített az Alaptörvényben, de a tisztességes eljáráshoz való joghoz [Alaptörvény XXVIII.

A törvényes bírótól való elvonás: eddig tévút az indítványozók számára Az Alkotmánybíróság gyakorlatában a tisztességes eljáráshoz való jog ma már egyértelműen magában foglalja a törvényes bíróhoz való jogot. Ennek meghatározásánál az Alkotmánybíróság nagyban támaszkodik a előzetes felállítás szervezetéről és igazgatásáról szóló AB végzés, amelynél az indítvány részben az előzetes döntéshozatali eljárás mellőzésére hivatkozott.

ha merevedés segédeszközökkel

Az alkotmányjogi panasz visszautasításánál az öttagú tanács egyik hiányosságként azt hozta fel, hogy a pénisz megnagyobbodásának leghatékonyabb orvossága indítványozó nem tett előadást a tisztességes eljáráshoz való jog és a törvényes bíróhoz való jog viszonyára.

A törvényes bíróhoz való jog tehát csak sajátos körülmények között vonatkoztatható az előzetes döntéshozatali eljárás mellőzésére. A gyakorlatból látszik az is, hogy e sajátos körülmények igen kivételesek lehetnek. Az eddigi, vonatkozó határozatokból az derül ki, hogy az Alkotmánybíróság az előzetes döntéshozatal kezdeményezésének mellőzését alapvetően nem tekinti alkotmányossági kérdésnek.

A szokásos érvelés a következőképpen rekonstruálható. Emiatt az alkotmánybírósági érvelést szinte lehetetlen megkerülni. Az Alkotmánybíróság jellegzetesen a bíróság mérlegelési jogának tekinti azt, hogy megállapítsa, van-e kötelezettség előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére. A mérlegelési jog gyakorlásaként, az előzetes előzetes felállítás kezdeményezésének mellőzését nem tekinti alkotmányossági kérdésnek.

Ezt viszont az Alkotmánybíróság hatáskör hiányára hivatkozva nem vizsgálja. Így pusztán elméleti probléma marad, előzetes felállítás mi lenne, ha kivételesen bizonyítható lenne az előterjesztési kötelezettség fennállása úgy, hogy ennek az eljáró bíróság mégsem tett eleget.

Vannak indítványok, amelyek megkísérlik a lehetetlent, és bizonyítani akarják, hogy a bíróság maga is szükségesnek tekintette az előterjesztést, így a kötelezettsége is beállt, mégsem kezdeményezte azt. AB végzés alapjául szolgáló eljárásban az indítványozó arra hivatkozott, hogy a Kúria felülvizsgálati eljárásban a előzetes felállítás hatáskör korlátaival indokolta az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének mellőzését.

Ebből arra következtetett, hogy a Kúria maga is szükségesnek látta volna az előterjesztést, de a felülvizsgálat során az adott értelmezési kérdésben nem tudott volna dönteni hatásköri korlátok miatt. Ha a kötelezettség elvileg megállapítható lenne, akkor sem egyértelmű, hogy ez alkotmányossági kérdést vetne fel. Ez ugyanis uniós jogból fakadó kötelezettség.

Annak megsértését az Alkotmánybíróság alkotmányalatti kérdésnek is tekintheti azzal, hogy e jogsértés a bírósági rendszeren belül orvosolandó pl. Ez úgy lehetséges, ha az EUMSz. Amellett, hogy az EUMSz. Több európai alkotmánybíróság pl.

A magyar szakirodalomban a törvényes bíróhoz való jog és az előzetes döntéshozatal kezdeményezésének kötelezettsége közötti kapcsolatot először felvető Osztovits András az ilyen kötelezettségszegést alapjogi kérdésként kezeli. Amíg az eljáró bíróságok ilyen előzetes felállítás jogával szemben nem mutatkozik valamilyen alkotmányos pl.

Az eddigi megközelítés következményeként az Alkotmánybíróság nem jutott el addig, hogy az Európai Bíróságot törvényes bírónak minősítse. Azonban a tisztességes eljáráshoz való jog nem csak a előzetes felállítás bíróhoz való jog követelményén keresztül vetődhet fel. A bíróság az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének mellőzéséről határozatban rendelkezik, és a döntés indokolási kötelezettséget keletkeztet.

Az indokolás elégtelensége alapjogi kérdéseket vethet fel a tisztességes eljárás általános követelményeivel összefüggésben.

  • A bizottsági ülések a szakma számára nyitottak, ezeken részt vehetnek más szakorvosok, rezidensek, szakvizsgára készülők, tanulmányi célból előzetes egyeztetés alapján medikusok.
  • Все очень все.
  • Джабба услышал в трубке вздох - своей значимости - исчезло.

Az előzetes döntéshozatalra vonatkozó indítványt elutasító döntés indokolása Az indokolási kötelezettségnél nem az a kérdés, hogy a bíróság eleget tett-e uniós jogból fakadó esetleges kötelezettségének, és ennek lehetnek-e alkotmányos következményei, hanem az, hogy általános indokolási kötelezettségét teljesítette-e.

Az előterjesztési kötelezettség szubjektív, materiális feltételeivel szemben az indokolási követelmények objektívabbak és formálisabbak lehetnek.

Madárfogás - Rögeszmék (előzetes) seborrheás dermatitis a péniszen

De van-e sajátlagos követelmény az előzetes döntéshozatal mellőzésénél? A kiindulópont az volt, hogy az ilyen döntés nem lehet önkényes, ezért megfelelő indokolással kell ellátni. Nem volt önkényes, ha az eljáró bíróság kellően figyelembe vette a kérelmező érveit az elutasítás során, előzetes felállítás ha nem is utalt kifejezetten az uniós joggyakorlatra Predil Anstalt-ügy ; [15] vagy akkor, ha az eljáró bíróság utalt arra a határozatában, hogy az uniós jog nem releváns az ügyben, amely az egyik CILFIT-feltétel Dotta-ügy.

A Dhahbi-ügyben, a fenti elv megerősítése mellett megszületett az első, e kérdéskörben jogsértést megállapító strasbourgi határozat, mert a kérelmező fél indítványának elutasítását az olasz bíróság nem indokolta, és így megsértette a tisztességes eljárás elvét. Feltételezvén azt, hogy az általános indokolási követelmények itt is irányadóak.

Az eljáró bíróságnak az elutasító végzésében mérlegelni kell az indítványban felhozott érveket, és az elutasításnak azon kell alapulni, hogy a felvetett uniós jogi kérdés nem releváns előzetes felállítás adott ügy eldöntésénél, vagy az uniós jogkérdés eldöntése egyértelmű a bíróság számára acte clairvagy az Előzetes felállítás Bíróság már hasonló ügyben eldöntötte a felvetett jogkérdést acte éclairé.

Gre fémfalas medencék összeszerelése gyógyszer az erekció helyreállítására

A határozat indokolása nem mellőzi a váratlan fordulatokat sem. Ennek lényege az volt, hogy az alapügyben eljáró pénisz károsodása egyszerűen figyelmen kívül hagyták az indítványozó mint peres fél indítványait, amelyek a perben felmerült uniós jogkérdés tekintetében előzetes döntéshozatal kezdeményezésére irányultak.

Az indokolt döntések hiánya miatt az indítvány többek között azt állította, hogy ezzel a másodfokú bírói határozat sérti az Alaptörvény XXVIII. Ez utóbbi kettővel nincs dolgunk. A Q cikk nyilvánvalóan nem játszik itt szerepet az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlata értelmében. A probléma tehát nem egyszerűen az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére vonatkozó indítványt elutasító döntés indokolásának a minősége, hanem egyáltalán ilyen indokolt döntés hiánya.

Az Alkotmánybíróság egy rövid bekezdésben a panaszt befogadhatóvá nyilvánította Indokolás [13]és ezzel nyilvánvalóan úgy tekinthette, hogy alkotmányos jelentőségű eljárási szabály alkalmazásának kérdése merült fel. Az érdemi vizsgálat során az Alkotmánybíróság — eddigi gyakorlatát tekintve a legterjedelmesebben — felvázolta az előzetes döntéshozatali eljárásra vonatkozó uniós jogot, és az Európai Bíróság előzetes felállítás gyakorlatára is utalt.

Nagy figyelmet fordított az előzetes döntéshozatal kezdeményezésének joga és kötelezettsége közötti megkülönböztetésre, valamint arra, hogy a magyar bírósági rendszerben mikor, melyik ítélkezési előzetes felállítás áll be az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének elvi kötelezettsége.

Megállapította, hogy a másodfokon eljáró, a támadott határozatot hozó Fővárosi Törvényszéknek elvi kötelezettsége volt előzetes döntéshozatalt kezdeményezni, mivel kisértékű per révén kizárt a felülvizsgálat lehetősége Indokolás [14]—[36]. Az alkotmányjogi panaszt viszont az érdemi vizsgálat nyomán elutasította, mivel a konkrét ügyben az uniós a tényállás keletkezésekor még közösségi jogot nem kellett alkalmazni, és így előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére sem volt lehetőség.

Ezután az Alkotmánybíróság hivatalból eljárva azt vizsgálta, hogy alaptörvény-ellenes helyzet áll-e fenn abból az okból, hogy a jogalkotó nem szabályozta a polgári eljárásban az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére vonatkozó indítványt elutasító döntés szabályait. A következtetés az, hogy alaptörvény-ellenes helyzet áll fenn: a tisztességes eljáráshoz való jog megsértésével jár ugyanis, előzetes felállítás az eljáró bíróság ilyen indítvány elutasítása tárgyában nem hoz kifejezett döntést, és döntését nem indokolja Indokolás [63].

Ez egyaránt vonatkozik az előzetes döntéshozatal kezdeményezésére köteles, és a előzetes felállítás jogával rendelkező a bíróságokra is. Nyilvánvalóan lehetne amellett érvelni, miszerint alkotmányos követelmények felállítása ezt feleslegessé tette volna.

Ezt megteszi két kisebbségi vélemény is. A határozat indokolása ott válik nehezen tarthatóvá, amikor az alkotmányjogi panaszt elutasítja. A határozat az alkotmányjogi panaszt azért utasította el, mert az ügyben — megállapítása szerint — az uniós jogot nem kellett alkalmazni. Ez azzal jár, hogy nem volt helye előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének sem. E következtetésnél négy alapvető gondot látok. A felek kérelmeivel foglalkozni kell, azokra reagálni kell, és indokolt döntést kell hozni elutasításuk esetén is.

Előzetes megértés

Legfeljebb minél megalapozatlanabb az indítvány, annál sommásabb lehet az indokolás. A tisztességes eljáráshoz való jog szempontjából irreleváns, hogy az uniós jog alkalmazható volt-e előzetes felállítás ügyben ez tartalmi kérdés. Az indokolt, kifejezett döntés előzetes felállítás veti fel az alkotmányossági problémát ez eljárási kérdés. Csak úgy tudja megállapítani, hogy az ügyben nem kellett alkalmazni az uniós jogot, ha azt értelmezi, sőt alkalmazza az ügy körülményeire. Rá kellett volna mutatnia, hogy az EUMSz.

Ehelyett abból indult előzetes felállítás, hogy az indítványozó rosszul fogalmazta meg az indítványban az Európai Bíróság irányában felteendő kérdést, mert a perben alkalmazott belső jogszabály egy parkolási önkormányzati rendelet és az EUMSz. Márpedig az Európai Bíróság csak az uniós jogot értelmezheti, a belső szabályok összhangját az uniós joggal nem értékelheti ebben az eljárásban. Ez ugyan igaz, de az elutasítás alapját képező következtetésnek aligha képezheti az alapját.

Abból, hogy az indítványozó fél az alapügyben úgy fogalmazza meg az előzetes döntéshozatal tárgyát képező uniós jogkérdést, hogy annak megválaszolására nincs az Európai Bíróságnak hatásköre, legalább négy dologra nem lehet következtetni. Egyrészt, ez még nem jelenti azt, hogy az uniós jogot itt EUMSz. Másrészt, ez nem jelenti azt, hogy az eljáró bíróság ne előzetes felállítás előzetes felállítás helyesen a kérdést, hiszen az indítvány nem köti.

Harmadrészt, ez nem jelenti azt, hogy ne sértené a tisztességes eljáráshoz való jogot, ha az ilyen hibás indítványt nem indokolt döntéssel utasítják el. Negyedrészt, ez nem jelenti azt, hogy az Európai Bíróság hatáskör hiányában eleve elutasítaná egy ilyen kérdés megválaszolását. Valójában a Bíróság tucatjával hoz előzetes döntést olyan ügyekben, ahol a tagállam bírósága a belső joggal való összhangra kérdez rá, és a Bíróság ezeket a kérdéseket átfogalmazza úgy, hogy a válaszadásra legyen hatásköre.

Ez inkább kivétel. Ugyanakkor az alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybíróság elutasította, amiből csak az következhet, hogy az alkotmányjogi panaszt benyújtó indítványozónak nem sérült a tisztességes eljáráshoz való joga, bár az alapügyben eljáró bíróság nem hozott indokolt, kifejezett döntést az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezéséről szóló indítványáról. Az ügy összefüggéseiben a két megállapítás összeegyeztetése számomra nem lehetséges.

Az ügyben hozott előzetes döntés követésének kötelezettsége: van-e magyar Kloppenburg-doktrína? Az alapeljárásban elvileg nemcsak az vethet fel alkotmányossági kérdéseket, ha az eljáró bíróság mellőzi az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését aktuális előterjesztési kötelezettsége ellenére, illetve nem, vagy nem megfelelően indokolja az előzetes döntéshozatalra irányuló perbeli indítványok elutasítását.

A törvényes bírótól való elvonás tilalmához szorosan kapcsolódik az a helyzet, amikor egy bíróság az ügyben született előzetes döntést nem követi, nem arra alapozza a jogvita eldöntését.

Infektológia

Ugyanis nemcsak az a törvényes bírótól elvonás, ha a törvényes bíró nem gyakorolhatja hatáskörét egy konkrét ügyben, hanem az is, ha a törvényes bíró döntését egy másik bíróság figyelmen kívül hagyja. A német szövetségi alkotmánybíróság által felállított, közismert Kloppenburg-doktrína. Ritkaságszámba mennek azok az esetek, ahol az alapügyben az Európai Bíróságon előzetes döntés születik, de az alapügy lezáródása után még alkotmányjogi panaszra alkotmánybírósági eljárás is indul.

Én eddig két ilyen alkotmánybírósági eljárásról tudok, amelyekben az is felmerült, hogy a támadott határozatokban az eljáró bíróságok nem követték és alkalmazták megfelelően az alapügyekben született előzetes döntéseket. Az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata távol áll olyan következtetés levonásától, amit a német szövetségi előzetes felállítás a Kloppenburg-ügyben tett.

  • SKIF M sátras utánfutó felállítása Publikáció: Az Alkotmánybíróság és az előzetes döntéshozatali eljárás Az Alkotmánybíróság az utóbbi időkben több olyan határozatot hozott, amely az uniós jog által előírt előzetes döntéshozatali eljáráshoz kapcsolódott.
  • Teljes szövegű keresés Előzetes megértés Herméneutikai szakkifejezés, amely a megértés ontologikus feltételeire utal.
  • Minden szócikk Alkotmánybíráskodás A demokratikus jogállamokban az alkotmány különleges védelemre szorul, így az Országgyűlés, az alkotmányos rend és az Alaptörvényben biztosított jogok védelme, a jogrendszer belső összhangjának megőrzése, valamint a hatalommegosztás elvének érvényre juttatása érdekében, az Alaptörvény védelmének legfőbb szerveként működő Alkotmánybíróság hatáskörének, szervezetének, működésének szabályozásáról megalkotta az alkotmánybíróságról szóló törvényt.

Ugyanakkor a fenti két ügyben az Alkotmánybíróságnak erre nem is volt igazán alkalma. Ha a támadott határozatok nem is vették teljesen figyelembe az ügyben hozott előzetes döntéseket ahogy az indítványozók állítjákennek mindkét esetben az volt az oka, hogy a kereseti kérelemhez kötöttség miatt ezt nem tehették meg. AB végzéssel záruló, bírói döntés elleni alkotmányjogi panasszal induló eljárás érdekes helyzetet eredményezett. Az indítványozó az előzetes döntés ismeretében és alapján, csak később állított újabb jogsértéseket a közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatban.

Onko-hematológiai munkacsoport Miért az előzetes felállítás. Fő navigáció 2 Az emberek előzetes felállítás képes igazodni előzetes pénzügyi terveihez Tízből nyolc szlovákiai ugyanis azzal az elhatározással vágott neki az évnek, hogy rendet rak pénzügyeiben. A leggyakrabban olyan tervekről volt szó, hogy miként rakhatnák félre fizetésük egy bizonyos hányadát, hogyan vehetnék elejét a felesleges költekezésnek, miként vezethetnének a bevételeket és kiadásokat tartalmazó háztartási naplót, illetve hogy a fizetést követően azonnal fizessék be rendszeres számláikat. Az említett előzetes célkitűzések felállítása óta eltelt hónapok során kiderült, hogy miért az előzetes felállítás ötödik ember már legalább fogadalmai egyikét megszegte. A problémát elsősorban váratlan kiadások okozták, de a vasakarat hiánya is közrejátszott benne.

Az uniós jog azért nem tudott teljes egészében érvényesülni, mert az eljáró bíróságok csak a jogorvoslati és kereseti kérelem korlátai között járhattak el.

Itt kétségtelenül érdekes elméleti kérdések merülnek fel, többek között arról, hogy az uniós jog érvényesülésének igénye megtörheti-e a kereseti kérelemhez kötöttség elvét vagy sem.

miért lehet a pénisz sápadt

Azonban az Alkotmánybíróság nem vizsgálta érdemben a kérdést. Láthatóan nem vetett fel alaptörvény-ellenességet, hogy az eljáró bíróság a jogorvoslati és kereseti kérelem keretei között maradt az előzetes döntésben foglaltak érvényesítésekor Indokolás [32].

Az Alkotmánybíróság itt sem vizsgálta az előzetes döntésben megállapított tételek érvényesülését a támadott határozatban.

Magyar Narancs - Belpol - Utánlövés (Központi Bűnüldözési Igazgatóság: Elsőüldözők)

Mindössze egy rövid utalást tett arra, hogy nem vizsgálhatja felül a Kúriának a felülvizsgálati eljárás kereteire vonatkozó álláspontját Indokolás [21].

Előzetes döntéshozatal kezdeményezése az Alkotmánybíróság által: négy nehézség Az előzetes döntéshozatal kezdeményezése nemcsak a bíróságok, hanem az Alkotmánybíróság részéről az erekció ritkábban fordul elő felmerülhet az alkotmánybírósági eljárás során. Köztudott, hogy több uniós tagállam alkotmánybírósága vagy alkotmánybírósági funkciót betöltő felsőbírósága kezdeményezett már előzetes döntéshozatali eljárást.

Az indítványokat az Európai Előzetes felállítás befogadta és érdemben elbírálta. Ugyanakkor — tekintettel az alkotmánybírósági eljárások sajátosságaira — itt több nehézség felmerülhet. A magyar Alkotmánybíróság vonatkozásában négy ilyen nehézséget emelek ki.